"The Diary of a Madman"

Premiere 16 December 2014, "SKOROHOD" (St.Petersburg)

CREDITS

Directing - Zhenya Anisimov, Vladimir Varnava
Choreographer - Vladimir Varnava
Lighting Designer - Eugene Ganzburg
Sound Artist - Dmitry Byrne
Costume Designer - Anis Kronidova
Duration: 120 min

PERFORMERS

Alexander Chelidze, Eduard Khairulin, Polina Mitryashina, Andrey Lazarev, Tatyana Ershova, Elena Gradovskaya, Marina Zinkova, Julia Sinitskaya.